V.E.T.O.

Vidin Educational Trafficing Opposition - Видинско образователно противодействие на трафика

Целта на проект VETO е да създаде условия за ефективна превенция на трафика на хора сред най-рисковите групи на Видин - деца на улицата и млади жени от ромската общност. Тази цел ще се постигне чрез развитие на местен капацитет и по-конкретно: обучение на професионалисти и ромски пара професионалисти; създаване на специализирани програми за двете целеви групи; апробиране на програмите в ромския квартал на Видин "Нов път" (уъркшопове с децата и теренна работа с жените в риск); развитие на успоредни дейности за мотивация и подобряване на качеството на живот (клубове по интереси за децата, мотивационен тренинг и подкрепа в търсенето на работа за жените). Ще бъде създаден също съвет за подкрепа и координиране на усилията на местните обществени фактори срещу негативните ефекти от строежа на Дунав мост 2. Очакваните резултати са: 15 ромски деца и 30 ромски жени в риск обучени за трафика; 15 млади жени мотивирани и обучени в умения за търсене на работа; 20 такива жени обучени в специфични социални умения за подобряване на капацитета им за противодействие на трафика и на сексуалната експлоатация; 30 жени и цялата общност информирани за налични свободни работни места, социални програми на МТСП срещу безработицата, професионални курсове и други подобни инициативи; 10 ромски жени в риск включени в професионални курсове; 5 ромски жени назначени на работа. 12 специалисти и пара професионалисти от ромската общност и други ще бъдат подготвени за реализация на превантивните дейности. Партньор по проекта е асоциация Анимус - София, която го подпомага методически. Проект VETO се осъществява в период от 11 месеца, стартирайки от септември 2008г.